Regulamin

REGULAMIN STRZELNICY SPORTOWEJ
„Ośrodek Szkolenia Taktyki Strzeleckiej”
Zlokalizowanej w miejscowości Kuleszewo

(regulamin sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnicy /Dz. U. Nr 18 poz. 234 zm. Dz. U. Nr 51, poz. 618 i z 2002 r. Nr 23, poz. 238/ , Ustawy z dnia 21.05.1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity z 2004 r. Dz U. Nr 52, poz. 525 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic (Dz. U. nr 27 poz. 341)
Strzelnica sportowa: kulowo-pneumatyczna, śrutowa zlokalizowana w miejscowości Kuleszewo ( działka nr.34/5) Gmina Kobylnica jest obiektem przeznaczonym do prowadzenia szkoleń, treningów, zawodów i rekreacji.

ROZDZIAŁ I
Warunki korzystania ze strzelnicy

§1

1. Strzelanie może odbywać się:
a. z broni kulowej krótkiej oraz długiej, bocznego i centralnego zapłonu, broni pneumatycznej oraz gładko lufowej,
b. z broni strzeleckiej – znajdującej się na wyposażeniu formacji uzbrojonych (Wojsko, Policja, Straż Graniczna, Służba Ochrony Kolei itp.)

2. Strzelanie z broni określonej w pkt.1 może odbywać się pod warunkiem:
a. przestrzegania niniejszego regulaminu,
b. wywieszenia na maszcie czerwonej flagi,
c. nadzorowania przez prowadzącego strzelanie, instruktora strzelectwa lub sędziego głównego zawodów.

3. Ze strzelnicy mogą korzystać:

  1. osoby posiadające własną broń oraz ważne pozwolenie na jej posiadanie,
  2. osoby pełnoletnie nie posiadające pozwolenia na broń na warunkach i zasadach ustalonych przez właściciela obiektu pod warunkiem, że strzelania odbędą się pod nadzorem prowadzącego strzelania lub instruktora strzelectwa,
  3. osoby po ukończeniu 15 roku życia w obecności prawnego opiekuna.

§2

1) „Prowadzącym strzelanie” może być osoba, która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej w jednostkach organizacyjnych Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Ligi Obrony Kraju lub Polskiego Związku Łowieckiego.
2) Sędzią głównym zawodów może być osoba posiadająca licencję sędziego sportowego przyznaną przez PZSS.
3) Ilekroć dalej jest mowa o „prowadzącym strzelanie” rozumie się także instruktora strzelectwa i sędziego głównego zawodów.

§3

1. Prowadzący strzelanie :
1) odpowiada za:
a. bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,
b. wyznaczenie stanowisk strzeleckich,
c. wskazanie postawy strzeleckiej,
d. usytuowanie tarcz bądź innych celów,
2) wyznacza osobom towarzyszącym miejsca bezpiecznego pobytu,

3) nadzoruje wpisy w „Książkę rejestru pobytu na strzelnicy”, następujących danych:
a. imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
b. numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń,
c. oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem oraz inne oświadczenia ,
d. imię, nazwisko, adres oraz nr przeszkolenia / licencji prowadzącego strzelanie lub sędziego głównego zawodów,
4) organizuje działania o charakterze ratunkowym na terenie strzelnicy.
2. „Książka rejestru pobytu na strzelnicy” znajduje się u zarządcy strzelnicy.
3. Zarządcą strzelnicy jest Rafał Płodzień nr. tel. 501-382-348

§4

Na strzelnicy zabrania się:
1) osobom towarzyszącym wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,
2) używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy bez zgody jej użytkownika,
3) spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.

§5

Na strzelnicy – w miejscu widocznym – umieszcza się:
1) regulamin strzelnicy,
2) decyzję o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania,
3) plan strzelnicy z oznaczeniem:
a) stanowisk strzeleckich
b) apteczki pierwszej pomocy,
c) dróg ewakuacyjnych,
d) urządzenia łączności-telefon komórkowy,
4) wykaz sygnałów alarmowych,
5) informacje o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej – tel. 999,

§6

Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§7

1) Dopuszcza się indywidualne treningi bez bezpośredniego nadzoru przez prowadzącego strzelanie dla osób posiadających broń osobistą, myśliwską, sportową ,kolekcjonerską lub posiadających uprawnienia Instruktora strzelectwa.
2) Przed rozpoczęciem treningu strzeleckiego osoby, o której mowa w pkt. 1 podczas pierwszego treningu na tej strzelnicy poddane będą weryfikacji przez prowadzącego strzelanie, dotyczącej zachowania warunków bezpieczeństwa i umiejętnością posługiwania się bronią palną, gdzie zostanie to odnotowane w książce rejestru .
3) Osoba spełniająca wymogi ,o których mowa w pkt.2 przy kolejnej wizycie , będzie mogła bez bezpośredniego nadzoru przeprowadzać trening strzelecki. W czasie takiego treningu prowadzący strzelanie musi być obecny w obrębie strzelnicy.

ROZDZIAŁ II

Sposób obchodzenia się z bronią

§8

1) Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim broń nosi się rozładowaną z otwartymi komorami nabojowymi, bez pasów i pokrowców.
2) Broń myśliwską „łamaną” przenosi się na terenie strzelnicy z otwartym zamkiem (złamana) bez chowania do futerału.
3) W przypadku pistoletów i rewolwerów dozwolone jest ich noszenie w kaburach.
4) Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeśli tak stanowi regulamin zawodów.

§9

1) Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie „prowadzącego strzelanie”.
2) Obowiązek, o którym mowa w pkt. 1 nie dotyczy osób wymienionych w § 7.

§10

1) Strzelanie, celowanie oraz wszelkie inne czynności związane z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu.
2) Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy.

§11

Rozpoczęcie strzelania może nastąpić wyłącznie na komendę „prowadzącego strzelanie” bądź za jego zgodą.

§12

Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.

§13

Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli „prowadzącemu strzelanie” oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią z otwartą komorą nabojową.

§14

Kategorycznie zabrania się kierowania wylotu lufy w kierunku ludzi i zwierząt. Stanowi to podstawę usunięcia strzelającego ze strzelnicy.

§15

Zabrania się pozostawienia broni i amunicji bez nadzoru osób uprawnionych.

ROZDZIAŁ III

Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

§ 16

Korzystający ze strzelnicy jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania poleceń wydawanych przez „prowadzącego strzelanie”.

§17

Zabrania się wychodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody „prowadzącego strzelanie”.

§18

W przypadku niebezpieczeństwa każda z osób przebywających na strzelnicy ma prawo i obowiązek do wydania komendy „stop” lub „przerwij ogień”.
Po usłyszeniu takiej komendy strzelający mają obowiązek natychmiastowego przerwania strzelania i skierowania broni w bezpiecznym kierunku, rozładowania i zabezpieczenia jej.

§19

Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców, opiekunów lub osób dorosłych.

§20

Na terenie strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzane w wyjątkowych przypadkach oraz odpowiednio powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.

§21

Zabrania się palenia tytoniu i używania otwartego ognia na osiach strzeleckich.

§22

Strzelający oraz inne osoby przebywające na strzelnicy w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk strzeleckich powinny nosić indywidualne ochraniacze słuchu i wzroku.

§23

Osoby korzystające ze strzelnicy pozostawiają porządek po sobie.

§24

Osobę naruszającą regulamin – prowadzący może usunąć ze strzelnicy.

ROZDZIAŁ IV

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa na strzelnicy

§25

Po wzięciu broni do ręki należy sprawdzić czy jest rozładowana.

§26

Każdą bronią należy zawsze posługiwać się z najwyższą ostrożnością i traktować tak, jakby była załadowana.

§27

Wyjmowanie broni z kabur i kaset może odbywać się wyłącznie na stanowisku strzeleckim bądź treningowym oraz miejscu przeznaczonym do czyszczenia i naprawy broni.

§28

Przed rozpoczęciem strzelania – konieczne jest upewnienie się czy w rejonie niebezpiecznym nie znajdują się osoby postronne lub zwierzęta. Obowiązek ten spoczywa również na „prowadzącym strzelanie”

§29

Składanie się, celowanie i strzelanie na sucho dozwolone jest tylko na stanowisku strzeleckim lub innym miejscu wyznaczonym przez „prowadzącego strzelanie” i za jego zgodą.

§30

Palec wskazujący kładziemy na języku spustowym dopiero wtedy kiedy chcemy oddać strzał i mamy zgrane przyrządy celownicze w tarczy lub innym celu, w innych przypadkach palec znajduje się poza językiem spustowym.

§31

Broń można ładować wyłącznie na stanowisku strzeleckim z lufą skierowaną w kulochwyt i tylko po komendzie „ładuj” lub „start”.

§32

Zabrania się strzelania na terenie strzelnicy do przedmiotów innych niż tarcza lub przedmiot będący celem na strzelnicy.

§33

Nie wolno odkładać broni załadowanej w czasie przerw w strzelaniu.

§34

Zabrania się stosowania amunicji przeciwpancernej, zapalającej lub smugowej oraz amunicji uszkodzonej.

§35

Zabrania się ładowania i strzelania z broni niesprawnej.

§36

Zabrania się zbliżania do otworów wylotowych rzutków. Usuwanie zacięć może odbywać się dopiero po wyłączeniu maszyny.

§37

Przebywający na strzelnicy musi niezwłocznie powiadomić prowadzącego strzelanie o sytuacji, która może być niebezpieczna lub spowodować wypadek.

§38

Prowadzący strzelanie jest odpowiedzialny za wydawanie komend „ładuj”, „start”, „stop”, „rozładuj” i innych niezbędnych poleceń, musi być pewien że komendy jego są wykonywane, a posługiwanie się bronią odbywa się w sposób bezpieczny. Każda osoba przebywająca na strzelnicy w przypadku niezastosowania się do poleceń prowadzącego strzelanie może być usunięta ze strzelnicy.

§39

Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie. Zgłoszeniu podlegają również wszystkie przypadki nadzwyczajne (np. uszkodzenie broni wpływające na jej bezpieczeństwo, oddanie strzału przypadkowego, zranienia, uszkodzenia wyposażenia strzelnicy, zacięcia broni).

§40

Stanowiska strzeleckie na strzelnicy wyznacza się w odległości 10 m, 15 m, 25 m, 50 m, 100 m, 150 m od linii celów. Tarcze lub inne przedmioty będące celem na strzelnicy ustawia się na tle kulochwytu.

§41

Oprócz wymienionych zasad bezpieczeństwa – na strzelnicy obowiązują również zasady szczegółowe, sprecyzowane w regulaminach poszczególnych zawodów i konkurencji sportowych i myśliwskich.